ZESPÓŁ KONTROLI I STANDARDÓW JAKOŚCI

1. Pracą Zespołu Kontroli i Standardów Jakości kieruje Dyrektor.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1.     Nadzór nad realizacją zadań wynikających ze statutów i regulaminów oraz koordynowanie pracy ośrodków wsparcia i pomocy społecznej, tj.:
a)     Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zapiecek 10 we Włocławku,
b)     Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku,
c)     Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 we Włocławku,
d)     Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 we Włocławku.
e)     Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 5 we Włocławku

2.     Koordynowanie miesięcznych i rocznych planów merytorycznych i rzeczowo-finansowych ośrodków wsparcia i pomocy społecznej.

3.     Nadzorowanie realizacji programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych wynikających z  rozeznanych potrzeb.

4.     Współpraca z organami nadzoru w zakresie przestrzegania przez placówki wsparcia i pomocy społecznej standardów świadczonych usług.

5.     W ramach nadzoru nad samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi opracowanie planów kontroli i ich realizacja.

6.     Realizacja zadań związanych z utrzymaniem standardów systemu zarządzania jakością zapewniających wykonanie postanowień polityki jakości Ośrodka, spełnienie wymagań normy PN - EN ISO 9001 i organizacji certyfikującej.

7.     Koordynacja funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora w tym, przygotowywanie corocznej samooceny kontroli zarządczej na poziomie komórek organizacyjnych i przeglądów funkcjonowania kontroli zarządczej, opracowywanie zarządzeń, formularzy i dokumentów związanych z systemem kontroli zarządczej oraz analizy dokumentów wskazanych przez Dyrektora.

8.     Sporządzanie i prowadzenie rejestru ryzyk Ośrodka, przedstawianie Dyrektorowi okresowej oceny skuteczności i metod przeciwdziałania ryzyku na poziomie komórek organizacyjnych.

9.     Pozyskiwanie na rzecz Ośrodka środków zewnętrznych na realizację projektów i programów mających wpływ na jakość świadczeń pomocy społecznej i działalności jednostki.

 
10.   Prowadzenie stosownie do potrzeb spraw organizacyjno-administracyjnych w zakresie tworzenia i przekształcania samorządowych jednostek pomocy społecznej,
 
11.   Inicjowanie i realizacja działań na rzecz jakości udzielanych: świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i działań pomocowych dla osób niepełnosprawnych,

12.   Opracowywanie i realizacja rocznych programów audytów systemu zarządzania jakością, przygotowanie list pytań i raportów z audytów, w tym wniosków w zakresie efektywności, rzetelności i jakości udzielanych świadczeń,

13.   Opracowanie programów i szkolenie pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością,

14    Współpraca z jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i organizacją certyfikującą w zakresie jakości świadczonej pomocy.
metryczka


Wytworzył: Mariusz Komorowski (3 listopada 2016)
Opublikował: Mariusz Komorowski (3 listopada 2016, 20:07:56)

Ostatnia zmiana: Mariusz Komorowski (1 czerwca 2018, 07:47:15)
Zmieniono: Zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3074