SŁUŻBA BHP

Koordynator -

Dane teleadresowe
 
1. Do zadań Służby BHP należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy w Ośrodku,
2) opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
3) sporządzanie i przedstawienie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawiających warunki pracy,
4) przygotowanie pracowników i obiektów Ośrodka do prowadzenia akcji ratowniczej,
5) realizacja zadań wynikająca z uregulowań w zakresie pomocy przedmedycznej w Ośrodku,
6) organizowanie i przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń pracowników Ośrodka z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywana pracą,
8) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,
9) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
10) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii
na stanowiskach pracy,
11) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
12) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także pracach komisji bhp.
2. Pracą Służby BHP kieruje Koordynator, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Nowak - Kraszewska (5 czerwca 2015)
Opublikował: Mariusz Komorowski (7 czerwca 2015, 23:08:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Komorowski (3 listopada 2016, 21:00:39)
Zmieniono: Zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3839