2015

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

2015

Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na [...]

Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.Aby zapoznać się z [...]

Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015

W sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla miasta Włocławek 2015 - 2020.Aby zapoznać się z treścią dokumentu proszę kliknąć [...]

metryczka