2014

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

2014

Uchwała nr XXXIX/5/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318) art. 17 ust.1 pkt 3 , art. 51 ust.1 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [...]

Uchwała nr XXXIX/4/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie [...]

Uchwała nr XXXIX/3/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasto Włocławek w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z [...]

metryczka