2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Wykaz uchwał Rady Miasta Włocławek za 2012 rok dotyczących działalności MOPR

Uchwała nr XIX/28/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2012 r. (104kB) pdf
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uchwała nr XIX/29/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2012 r. (2318kB) pdf
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Uchwała nr XX/46/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012 r. (7282kB) pdf
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok 2011.

Uchwała nr XX/47/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012 r. (150kB) pdf
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy.
 
Uchwała nr XX/48/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012 r. (178kB) pdf
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2012 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012 r. (802kB) pdf
w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku.

Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012 r. (105kB) pdf
 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasta Włocławek
na realizację w 2012 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012 r. (250kB) pdf
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

Uchwała nr XXVIII/214/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012 r. (326kB) pdf
w sprawie zmian w organizacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włocławku.

Uchwała nr XXVIII/215/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012 r. (233kB) pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku.

Uchwała nr XXVIII/216/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012 r. (133kB) pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek
na realizację w 2012 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr XXIX/231/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. (3007kB) pdf
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włocławek na lata 2008-2015”.

Uchwała nr XXIX/232/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. (158kB) pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.

Uchwała nr XXIX/233/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. (125kB) pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2012 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

metryczka


Wytworzył: Leszek Laskowski (6 września 2013)
Opublikował: Bartosz Gajdkowski (6 września 2013, 09:40:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8087