Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone przez poszczególne komórki organizacyjne

Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych
 1. Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14 000 euro.
 2. Rejestr zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro.
 3. Rejestr umów.
 4. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 5. Rejestr upoważnień wydanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 6. Ewidencja środków transportu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Sekcja Kadr, Spraw Socjalnych i BHP
 1. Rejestr pracowników.
 2. Rejestr delegacji służbowych.
 3. Wykaz wydawanych legitymacji pracownika socjalnego.
Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 1. Rejestr umów o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
 2. Rejestr wydanych decyzji o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 3. Rejestr umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
 4. Rejestr umów o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.
 5. Rejestr umów o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.
 6. Rejestr umów o przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 7. Rejestr refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.
 8. Rejestr umów o dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 9. Rejestr wniosków i wydanych kart parkingowych dla niepełnosprawnych osób fizycznych.
 10. Rejestr wniosków i wydanych kart parkingowych dla placówek zajmujących się: opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych.
 11. Rejestr kontroli.
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 1. Rejestr orzeczeń o niepełnosprawności Ewidencja legitymacji osób niepełnosprawnych.

Sekcja Realizacji Świadczeń Społecznych
 1. Rejestr osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Sekcja Pomocy Środowiskowej
 1. Rejestr skarg i wniosków.
 2. Rejestr umów i porozumień z zakresu realizowanych programów pomocowych.
Świetlice Profilaktyczno – Wychowawcze
 1. Ewidencja wychowanków uczęszczających do placówki.
Główny Specjalista
 1. Rejestr umów na realizację zadań przez podmioty niepubliczne.
Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Kryzysowego
 1. Ewidencja pobytu w Hostelu.
Środowiskowy Dom Samopomocy
 1. Rejestr umów.
 2. Rejestr wydanych decyzji.
Sekcja Pomocy Instytucjonalnej i Opiekuńczej
 1. Rejestry wydanych decyzji.
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
 1. Wykaz wnioskodawców.
 2. Rejestr wydanych decyzji.
 3. Rejestr wywiadów środowiskowych.
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
 1. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 2. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 3. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 4. Rejestr dłużników alimentacyjnych.
 5. Rejestr nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
 6. Rejestr nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych.
 7. Rejestr odwołań od decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
 8. Rejestr skarg i wniosków o interwencję.
Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych
 1. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 2. Rejestr osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 3. Rejestr decyzji o ratach, umorzeniach nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 4. Rejestr decyzji negatywnych.
 5. Rejestr odwołań.
 6. Rejestr dłużników alimentacyjnych.
 7. Rejestr decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 8. Rejestr decyzji o ratach, umorzeniach przypisanych do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 9. Rejestr skarg i wniosków o interwencję.
Uwaga:
Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach j.w. odbywa się - w trybie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Piotr Grudziński (5 września 2008)
Opublikował: Piotr Grudziński (5 września 2008, 11:18:14)

Ostatnia zmiana: Piotr Grudziński (26 maja 2009, 09:44:24)
Zmieniono: Dodano rejestry w Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14837