Informacje dotyczące konkursu ofert

Gmina Miasto Włocławek reprezentowana przez Prezydenta Miasta może zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w drodze konkursu ofert.
 
Jednostką prowadzącą postępowanie konkursowe oraz nadzorującą wykonanie zadania jest w takim przypadku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.
 
Sposób organizacji, ogłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania konkursowego określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art.25 - art. 35 ustawy)
 
Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej następuje poprzez udzielenie dotacji na finansowanie (100%) lub dofinansowanie (określona część) podmiotom uprawnionym.
 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o ww. dotację (wzięcia udziału w konkursie) są:
 1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne:
  • Kościoła Katolickiego,
  • innych kościołów i związków wyznaniowych,
   jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
  O dotację nie mogą ubiegać się:
 1. partie polityczne,
 2. związki zawodowe,
 3. organizacje pracodawców,
 4. samorządy zawodowe,
 5. fundacje utworzone przez partie polityczne.
Postępowanie konkursowe może być przeprowadzone:
 1. z inicjatywy własnej organu zlecającego realizację zadania,
 2. na wniosek podmiotu (podmiotów) uprawnionych.
Szczegółowy sposób przeprowadzenia konkursu, zawarcia umowy oraz wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej określają:
 1. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427),
 2. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545),
 3. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 428).

metryczka


Wytworzył: Lidia Lewandowska (1 lipca 2008)
Opublikował: Administrator serwisu (1 lipca 2008, 18:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15661